კატეგორიები

  • ცერასტა-ჰუმანითი სიროფი 100მგ/მლ 30მლ

  • ფასი: 0.00 ლ
  • გამოყენებისჩვენებები ინიშნება დეგენერაციული ან სისხლძარღვოვანი წარმოშობის სენსორული,მოტორულიდანეიროფსიქოლოგიურიდარღვევებისსამკურნალოდ.ცერასტა-ჰუმანითი Cerasta-Humanity

 

 

სავაჭრო დასახელება

ცერასტა-ჰუმანითი      

საერთაშორისო არადაპატენტებულიდასახელება

ციტიკოლინისსიროფი100მგ/მლ

სამკურნალწამლო ფორმა

პერორალურიხსნარი

შემადგენლობა

თითოეულიმლშეიცავს:

100მგციტიკოლინისექვივალენტური

ნატრიუმისციტიკოლინი

ღწერილობა

ნარინჯისფერი,   სუფთა,   არომატული   ბლანტისითხე,   მოთავსებული   დაბეჭდილ, ფერადბოთლში.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ფსიქოსტიმულატორები, სხვაფსიქოსტიმულატორებიდა ნოოტროპულისაშუალებები

ათქ კოდი:N06BX06

ფარმაკოლოგიურითვისებები

ფარმაკოკინეტიკა

ციტიკოლინიარისწყალშიხსნადიშენაერთი90%-ზემეტიბიოშეღწევადობით. ფარმაკოკინეტიკურიკვლევებისმიხედვითჯანმრთელმოზრდილებშიპლაზმური პიკური დონეორფაზიანიიყომიღებიდანერთსაათზენაკლებიდროისშემდეგ,რომელსაც მოყვებოდამეორე,უფროდიდიპიკურიდონე,დოზისმიღებიდან24საათში.ციტიკოლინი მეტაბოლიზდებაღვიძლშითავისუფალქოლინად.ციტიკოლინისპლაზმურიდონეების განსაზღვრისსირთულისგამო,ჩატარდაციტიკოლინისექვივალენტურითავისუფალი ქოლინისანსაერთოპლაზმურირადიოაქტირუობისშეფასება.პლაზმურიქოლინისდონეები იზრდებაპერორალურიმიღებისშემდეგ.რადიოეტიკეტირებულიციტიკოლინის(300მგ) დოზებისმიღებისშემდეგ,შეინიშნებოდაორიპიკურიპლაზმურიციტიკოლინის ექვივალენტურიკონცენტრაციები.საწყისიპიკურიდონემიიღწევადაახლოებით1საათში (1.5მკგ.მლ),სავარაუდოდუცვლელიციტიკოლინისდამისიმეტაბოლიტებისნარევთან დაკავშირებული(ქოლინი დაციტიდინისდიფოსფატი). მეორეპიკურიპლაზმური კონცენტრაციებიდაახლოებით3მკგ/მლმიიღწევა24საათშიდოზისმიღებიდანდა განპირობებულიაპრეპარატისშენელებულიაბსორბციისანმეტაბოლიტისუწყვეტი აკუმულაციისგამომოცემულდროში.ციტიკოლინისგანწარმოებულიქოლინიკვეთს ჰემატოენცეფალურბარიერს, სავარაუდოდწარმოადგენსაცეტილქოლინისდა ფოსფატიდილქოლინის (ლეციტინი)სინთეზისწყაროს. ციტიკოლინისდოზის უმეტესი ნაწილივრცელდებაქსოვილებშიდა/ანგამოიყენებაბიოსინთეზში,ლეციტინის/ცხიმების მემბრანებისსინთეზისჩათვლით.დოზისმცირერაოდენობააღდგებაშარდში(2%-3%)და ფეკალიებში    (<1%).    დოზის    დაახლოებით    12%    ელიმინირდება    რესპირატორული

 

 

ნახშირორჟანგის სახით. ციტიკოლინის ელიმინაციის ნახევარგამოყოფის პერიოდია 3.5 სთ

(პირველიპიკურიკონცენტრაციები),125სთ(მეორეპიკურიკონცენტრაციები).

ფარმაკოდინამიკა

ციტიკოლინიასტიმულირებსნეირონულიმემბრანებისსტრუქტურულიფოსფოლიპიდების

ბიოსინთეზსდაამგვარადაუმჯობესებსმემბრანულიმექანიზმებისფუნქციას(მაგ.,იონების ცვლისტუმბოსდამემბრანულირეცეპტორებისფუნქციონირებას),მსგავსიგაუმჯობესება აუცილებელიასათანადონეიროტრანსმისიისთვის.კლინიკურმაკვლევებმაგამოავლინა,რომ ციტიკოლინიაუმჯობესებსჰიპოქსიისდაცერებრულიიშემიისსიმპტომებს,როგორიც არის მეხსიერება,ემოციურილაბილურობა,ინიციატივისნაკლებობა,ყოველდღიურიაქტივობის სირთულედაპირადიჰიგიენა.იგიასევეეფექტურიადეგენერაციულიანსისხლძარღვოვანი წარმოშობისკოგნიტური,სენსორული,მოტორულიდანეიროფსიქოლოგიურიდარღვევების მკურნალობისდროს.

მოქმედებისმექანიზმი

ციტიკოლინიარისბუნებრივი,წყალშიხსნადიბიოლოგიურიკომპონენტიდააუცილებელია ფოსფატიდილქოლინისსინთეზისთვის,რაცწარმოადგენსთავისტვინისრუხნივთიერებაში ძირითადშენაერთს.

ციტიკოლინიხელსუწყობსთავისტვინისმეტაბოლიზმსაცეტილქოლინისსინთეზის გაძლიერებითდა ტვინშიფოსფოლიპიდებისშემცველობისაღდგენით.

ციტიკოლინიზრდისთავისტვინისმიერჟანგბადისმოხმარებასდააუმჯობესებსთავის ტვინისმეტაბოლიზმს.

ციტიკოლინიზრდისთავისტვინშიქიმიურნივთიერებაფოსფატიდიქოლინს,რაც მნიშვნელოვანიატვინისფუნქციონირებისათვის.ციტიკოლინიასევეამცირებსთავისტვინის ქსოვილებისდაზიანებასთავისტვინისტრავმისდროს.

გამოყენებისჩვენებები

ციტიკოლინის   სიროფი   ინიშნება   დეგენერაციული   ან   სისხლძარღვოვანი წარმოშობის სენსორული,მოტორულიდანეიროფსიქოლოგიურიდარღვევებისსამკურნალოდ. ციტიკოლინის  სიროფი  ასევე  ინიშნება  მწვავე  და  ქვემწვავე  ცერებროვასკულური დაზიანებებისსამკურნალოდ, ბოლოდროსმიღებულითავისტრავმებიდამათიშედეგები, ვიდრეპაციენტსარშეეძლებაყლაპვა.

ოზირება და მიღებისწესი:

თუსხვაგვარადარარისდანიშნულიექიმისმიერ,მდგომარეობისსერიოზულობის მიხედვით,ციტიკოლინისსიროფიგამოიყენებაშემდეგიდოზირებისრეჟიმით:

-   ცნობიერების დარღვევა: მოზრდილები: 500-1000 მგ/დღეში სამი თვის მანზილზე.

ბავშვები:500-750მგ/დღეში3თვის მანძილზე.

-მწვავედაქვემწვავეცერებროვასკულურიდაზიანებებიდაბოლოდროსმიღებული თავისტრავმებიდამათიშედეგები,ვიდრეპაციენტსარშეეძლებაყლაპვა: მოზრდილები:500-2000მგ/დღეში6კვირისმანძილზე.ბავშვები:500-750მგ/დღეში6 კვირისმანძილზე.

-   ხანდაზმულებში დოზისკორექციასაჭიროარარის.

გვერდითიმოვლენები

 

ციტიკოლინი  კარგადგადაიტანებაპაციენტთაუმრავლესობაში. მას გააჩნია  ტოქსიკურობის

დაბალიდონე,რადგანიგიიშლებაორგანიზმშიბუნებრივშენაერთებად.არშეინიშნება ღვიძლისტოქსიკურობა.ქოლინიიწვევსკუჭ-ნაწლავისპრობლემებსზოგიერთპაციენტში.ეს შეიძლებაიყოსკუჭისპრობლემებიდადიარეა,მაგრამმოცემულიგვერდითიმოვლენები იშვიათია და სიცოცხლისთვის საშიშიარარის.

უკუჩვენებები

ჰიპერმგრძნობელობაპრეპარატისკომპონენტების მიმართ.

დაუშვებელიამიღებაპარასიმპათიკურიჰიპერტონიითდაავადებულპაციენტებში.

ურთიერთქმედებასხვაპრეპარატებთან

ციტიკოლინისგამოყენებადაუშვებელიამეკლოფენოქსატისშემცველპრდუქტებთანერთად (ასევეცნობილიროგორცკლოფენოქსატი).

პრეპარატისგამოყენებისასდაუშვებელიაალკოჰოლისმიღება.

განსაკუთრებულიგაფრთხილებები

მწვავედაგადაუდებელშემთხვევებში უნდამოხდესციტიკოლინისგამოყენებაქალაშიდა წნევისშემამცირებელპრეპარატებთანანჰომოსტატიკურპრეპარატებთან,ასევეჰიპოთერმიის მკურნალობისდროს.

ციტიკოლინმაშესაძლოაგამოიწვიოსჰიპოტენზიადააუცილებლობისშემთხვევაში, ჰიპოტენზიისმკურნალობაშესაძლებელიაკორტიკოსტეროიდებითანსიმპათომიმეტური საშუალებებით.

ქალაშიდასისხლდენისშემთხვევაში,დაუშვებელიაციტიკოლინისმაღალიდოზებისმიღება (>500მგერთდროულად),მანშესაძლებელიაგაძლიეროსთავისტვინშისისხლისნაკადი. მსგავსშემთხვევაშიუნდამოხდესციტიკოლინისმცირედოზისგამოყენება(100-500მგ,2-3- ჯერდღეში).

სიფრთხილისგამოჩენაასაჭიროპაციენტებში, ჰიპერმგრძნობელობით.

ცერებრულიინფარქტისმწვავესტადიაში,ცნობიერებისდარღვევისმქონეპაციენტებში,ციტიკოლინისმიღებაუნდადაიწყოსაპოპლექსიურიინსულტიდან2კვირისგანმავლობაში.

ორსულობადა ლაქტაცია

არარსებობსსაკმარისიცნობებიციტიკოლინისუსაფრთხოებისშესახებორსულობისდა ლაქტაციისპერიოდში.ციტიკოლინისგამოყენებაორსულობისდალაქტაციის პერიოდშიუნდამოხდესმხოლოდმაშინ თუსარგებელი აჭარბებსრისკს.

არბიდოზირება

პრეპარატისდაბალიტოქსიკურობისგამოარარისაღწერილიპრეპარატისჭარბიდოზირების

შემთხვევები, მისითერაპიულდოზებზემეტიდოზებისმიღებისასაც კი. ჭარბიდოზირებისშემთხვევაშითერაპიასიმპტომურია.

ამლის ფორმადა შეფუთვა

30მლსიროფიშუშისფერადბოთლში,მოთავსებულია მუყაოსკოლოფში.

შენახვისპირობები

ინახებაორიგინალურ შეფუთვაში, არაუმეტეს 25°Cტემპერატურაზე, სინათლისგანდაცულ,ბავშვებისთვისმიუწვდომელადგილზე.

 

ვარგისობისვადა

24თვე

აფთიაქიდანგაცემისწესი:

ფარმაცევტულიპროდუქტისჯგუფიII,გაიცემაფორმა№3რეცეპტით.

მწარმოებელი

XLლაბორატორიზპვტლტდ, ინდოეთი

სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი

სს „ჰუმანითი ჯორჯია“, საქართველო

 

 

PSP გირჩევთ