კატეგორიები

  • ფოლის მჟავა 0.001გ 60 ტაბლეტი

  • ფასი: 0.00 ლ
  • wamlis forma da Sedgeniloba: erTi tableti Seicavs: 0.001g an 0.01g folis mJavas. damxmare nivTierebebi: laqtoza, polivinilpirolidini,kalciumis stearati,saxamebeli, talki. farmakologiuri moqmedeba: folis mJava Sedis Bc vitaminebis 

wamlis forma da Sedgeniloba:

erTi tableti Seicavs: 0.001g an 0.01g folis mJavas.

damxmare nivTierebebi: laqtoza, polivinilpirolidini,kalciumis

stearati,saxamebeli, talki.        

 

farmakologiuri moqmedeba:

folis mJava Sedis Bc vitaminebis jgufSi. folis mJava organizmSi   metabolizdeba tetrahidrofolis mJavamde. igi warmoadgens koferments,   romelic aucilebelia megaloblastebis normaluri momwifebisa da  normoblastebis warmoebisaTvis. folis mJava astimulirebs eriTropoezs.   igi monawileobs: aminomJavebis sinTezSi, nukleinis mJavebis, purinebis,   pirimidinebis, qolinis cvlaSi.

Cveneba:

folismJavas deficitiT, wamlismieri an maionizirebeli radiaciiT  gamowveuli anemia, leikopenia, gastroenteriti, nawlavis tuberkulozi.orsulobis da laqtaciis periodSi folis mJavis deficitis   profilaqtika.

 

ukuCveneba:

momatebuli mgrZnobeloba folis mJavis mimarT.

 

dozireba da miRebis wesi:

mkurnalobis kursi grZeldeba 20-30 dRes. sadReRamiso doza   mozrdilTaTvis Seadgens 5mg.

bavSvebisaTvis sadReRamiso doza damokidebulia asakze.

profilaqtikis mizniT sadReRamiso dozaa 0.02-0.05mg;

orsulTaTvis sadReRamiso dozaa 0,4mg;

laqtaciis dros sadReRamiso dozaa 0,3mg;

 

gverdiTi movlenebi:

gamonayari kanze.

 

gafrTxileba

preparatis didi doziT xangrZlivma miRebam SasaZloa gamoiwvios   sisxlSi ciankobalaminis koncentraciis Semcireba. perniciozuri   anemiis dros, nevrologiuri garTulebebis Tavidan asacileblad mizanSewonilia folis mJavas da ciankobalaminis kombinacia.

 

SeuTavsebloba:

qloramfenikolTan, neomicinTan, tetraciklinTan kombinaciaSi   mcirdeba folis mJavas Sewova. fenitoniis, primidonis, paskis, sulfasalazinis, qloramfenikolis, hormonaluri kontraceptivebis folis mJavasTan kombinaciisas mcirdeba   maTi Terapiuli efeqti.

 

gacemis wesi:   ureceptod.

 

vargisianoba da Senaxvis pirobebi:

“b” sia, inaxeba 18-25˚C tamperaturaze

vargisisanobis vadaa 2 weli.

 

SefuTva:

20 tableti blisterze 3 blisteri muyaos kolofSi.

 

PSP გირჩევთ