კატეგორიები

  • კლენილ-ჯეტი საინჰალაციო ხსნარი 200დოზა

  • ფასი: 0.00 ლ
  • ჩვენება ბრონ ­ ქული ასთმა საშუალო და მძიმე მიმდინარეობით ( მათ შო ­ რის ჰორმონდამოკიდებული ბრონქული ასთმა , აგრეთვე ბრონქოდილატატორებისა და / ან ნატრიუმის კრომოგლიკატის არსაკმარისი ეფექტურობისას ).სარეგისტრაციო ნომერი :

# ЛС -000419

 

სავაჭრო სახელწოდება :

კლენილი

 

საერთაშორისო არადაპატენტებელი სახელწოდება :

ბეკლომეთაზონი

 

წამლის ფორმა :

დოზირებული საინჰალაციო აეროზოლი

 

პრეპარატის ერთი დოზის შე ­ მად ­ გენ ­ ლო ­ ბა :

აქტიური ნივთიერება :

ბეკლომეთაზონის დიპროპიონატი

0.250 მგ

 

დამხმარე ნივთიერებები :

ეთანოლი

8,929 მგ

გლიცერინი

0,779 მგ

ნორფლურანი (1,1,1,2-ტეტრაფტორეტანი )

49,083 მგ

 

აღწერა :

უფერო გამჭვირვალე სითხე ალუმინის ბალონში .

 

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი :

გლუკოკორტიკოსტეროიდული საშუალება ადგილობრივი გამოყენებისათვის .

 

კოდი R О 3BA О 1 .

 

ფარ ­ მა ­ კო ­ ლო ­ გი ­ ­ ლი თვი ­ სე ­ ბე ­ ბი

 

ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზონს გააჩნია ან ­ თე ­ ბის ­ სა ­ წი ­ ნა ­ აღ ­ მდე ­ გო და ან ­ ტი ­ ა ­ ლერ ­ გი ­უ ­ ლი მოქ ­ მე ­ დე ­ ბა . ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზო ­ ნის გავ ­ ლე ­ ნით მცირ ­ დე ­ ბა პოხიერი უჯ ­რე ­ დე ­ ბის რა ­ ო ­ დე ­ ნო ­ ბა ბრონ ­ ქე ­ ბის ლორ ­ წო ­ ვან გარ ­ სში , ეპი ­ თე ­ ლი ­ უ ­ მის შეშუ ­ პე ­ ბა და ლორ ­ წოს სეკ ­ რე ­ ცია ბრონ ­ ქ ­ ული ჯირ ­ კვლე ­ ბის მი ­ ერ . პრე ­ პა ­ რა ­ ტიამ ­ ცი ­ რებს ბრონ ­ ქე ­ ბის ჰი ­ პე ­ რაქ ­ ტი ­ უ ­ რო ­ ბა ­ სა და აუმ ­ ჯო ­ ბე ­ სებს გა ­ რე სუნ ­თქვის ფუნ ­ ქცი ­ ის მაჩ ­ ვე ­ ნებ ­ ლებს .

პრე ­ პა ­ რატს მი ­ ნე ­ რა ­ ლო ­ კორ ­ ტი ­ კო ­ ი ­ დუ ­ ლი აქ ­ ტი ­ ვო ­ ბა არ გა ­ აჩ ­ ნია . იგიაღად ­ გენს ავად ­ მყო ­ ფის რე ­ აქ ­ ცი ­ ას ბრონ ­ ქო ­ დი ­ ლა ­ ტა ­ ტო ­ რებ ­ ზე და იძ ­ ლე ­ ვამა ­ თი გა ­ მო ­ ყე ­ ნე ­ ბის სიხ ­ ში ­ რის შემ ­ ცი ­ რებს სა ­ შუ ­ ა ­ ლე ­ ბას . თე ­ რა ­ პი ­ უ ­ლი ეფექ ­ ტი ვი ­ თარ ­ დე ­ ბა , ჩვე ­ უ ­ ლებ ­ რივ , ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზო ­ ნის კურ ­ სის დაწ ­ყე ­ ბი ­ დან 5-7 დღე ­ ში .

 

ფარმაკოკინეტიკა

ფილ ­ ტვის ქსო ­ ვილ ­ ში ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზო ­ ნის დიპ ­ რო ­ პი ­ ო ­ ნა ­ ტი გა ­ ნიც ­ დისსწრაფ ჰიდ ­ რო ­ ლიზს ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზონ მო ­ ნოპ ­ რო ­ პი ­ ო ­ ნა ­ ტამ ­ დე , რო ­ მე ­ ლიც, თა ­ ვის მხრივ , ჰიდ ­ რო ­ ლი ­ ზის შე ­ დე ­ გად ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზო ­ ნად იქ ­ ცე ­ ვა . უნებ ­ლი ­ ედ გა ­ დაყ ­ ლა ­ პუ ­ ლი დო ­ ზის ნა ­ წი ­ ლი მნიშ ­ ვნე ­ ლო ­ ვან ინაქ ­ ტი ­ ვა ­ ცი ­ ას განიც ­ დის ღვიძ ­ ლში “ პირ ­ ვე ­ ლი გას ­ ვლი ­ სას ”. ღვიძ ­ ლში მიმ ­ დი ­ ნა ­ რე ­ ობს ბეკ ­ ლო ­მე ­ თა ­ ზო ­ ნის დიპ ­ რო ­ პი ­ ო ­ ნა ­ ტის ჯერ ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზონ მო ­ ნოპ ­ რო ­ პი ­ ო ­ ნატამ ­ დე , შემ ­ დეგ კი პო ­ ლა ­ რულ მე ­ ტა ­ ბო ­ ლი ­ ტე ­ ბამ ­ დე გარ ­ დაქ ­ მნის პრო ­ ცე ­ სი. სის ­ ტე ­ მურ სის ­ ხლის მი ­ მოქ ­ ცე ­ ვა ­ ში შე ­ სუ ­ ლი აქ ­ ტი ­ უ ­ რი ნივ ­ თი ­ ე ­ რე ­ ბისშე ­ კავ ­ ში ­ რე ­ ბა პლაზ ­ მის ცი ­ ლებ ­ თან 87%- ს შე ­ ად ­ გენს . პრე ­ პა ­ რა ­ ტის ძი ­ რი ­თა ­ დი ნა ­ წი ­ ლის (35-76%) ელი ­ მი ­ ნა ­ ცია ხდე ­ ბა 96 სა ­ ა ­ თის გან ­ მავ ­ ლო ­ ბა ­ ში განა ­ ვალ ­ თან ერ ­ თად , უპი ­ რა ­ ტე ­ სად – პო ­ ლა ­ რუ ­ ლი მე ­ ტა ­ ბო ­ ლი ­ ტე ­ ბის სა ­ხით , ხო ­ ლო 10-15%- სა – თირ ­ კმე ­ ლე ­ ბის მეშ ­ ვე ­ ო ­ ბით .

 

ჩვე ­ ნე ­ ბა

ბრონ ­ ქუ ­ ლი ას ­ თმა სა ­ შუ ­ ა ­ ლო და მძი ­ მე მიმ ­ დი ­ ნა ­ რე ­ ო ­ ბით ( მათ შო ­ რის ჰორ ­მონ ­ და ­ მო ­ კი ­ დე ­ ბუ ­ ლი ბრონ ­ ქუ ­ ლი ას ­ თმა , აგ ­ რეთ ­ ვე ბრონ ­ ქო ­ დი ­ ლა ­ ტა ­ტო ­ რე ­ ბი ­ სა და / ან ნატ ­ რი ­ უ ­ მის კრო ­ მოგ ­ ლი ­ კა ­ ტის არა ­ საკ ­ მა ­ რი ­ სი ეფექ ­ ტურო ­ ბი ­ სას ).

 

უკუჩ ­ ვე ­ ნე ­ ბა

ჰიპერმგრძობელობა , ტუბერკულოზური ინფექცია ( აქტიური და არააქტიური ), 6 წლამდე ასაკისბავშვები .

 

ორსულობა და ლაქტაცია :

ორ ­ სუ ­ ლო ­ ბის II და III ტრი ­ მეს ­ ტრებ ­ ში პრე ­ პა ­ რა ­ ტის გა ­ მო ­ ყე ­ ნე ­ ბა შე ­ იძ ­ ლება მხო ­ ლოდ მა ­ შინ , რო ­ დესაც დე ­ დის სა ­ ვა ­ რა ­ უ ­ დო სარ ­ გე ­ ბე ­ ლი აღე ­ მა ­ ტე ­ ბანა ­ ყო ­ ფის პო ­ ტენ ­ ცი ­ ულ რისკს . აუ ­ ცი ­ ლე ­ ბე ­ ლია თირ ­ კმელ ­ ზე ­ და ჯირ ­ კვ ­ ლისფუნ ­ ქცი ­ ის უკ ­ მა ­ რისო ­ ბა ­ ზე ახალ ­ შო ­ ბი ­ ლის გულ ­ დას ­ მით გა ­ მოკ ­ ვლე ­ ვა , თუდე ­ და ორ ­ სუ ­ ლო ­ ბის პე ­ რი ­ ოდ ­ ში ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზონს იღებ ­ და .

ლაქტაციის პერიოდში გამოყენების აუცილებლობისას საჭიროა ძუძუთი კვე ­ ბის შეწყვეტა .

 

ფრთხილი გამოყენება :

ღვიძ ­ ლის ცი ­ რო ­ ზი , ეპი ­ ლეფ ­ სია , ცე ­ რებ ­ რუ ­ ლი პა ­ თო ­ ლო ­ გია , სის ­ ტე ­ მუ ­ რიინ ­ ფექ ­ ცია ( ბაქ ­ ტე ­ რი ­ უ ­ ლი , სო ­ კო ­ ვა ­ ნი , პა ­ რა ­ ზი ­ ტუ ­ ლი , ვი ­ რუ ­ სუ ­ ლი), ოს ­ ტე ­ ო ­ პო ­ რო ­ ზი , ორ ­ სუ ­ ლო ­ ბა , ლაქ ­ ტა ­ ცი ­ ის პე ­ რი ­ ო ­ დი . ბეკ ­ ლო ­ მე ­თა ­ ზო ­ ნის 1 დო ­ ზა ­ ში (250 მკგ ) შემ ­ ცველ პრე ­ პა ­ რა ­ ტებს არ უნიშ ­ ნა ­ ვენ , ჩვე ­ უ ­ლებ ­ რივ , 12 წლამ ­ დე ასა ­ კის ბავშვს , გარ ­ და იმ შემ ­ თხვე ­ ვი ­ სა , რო ­ დესც დი ­ დი დო ­ზის და ­ ნიშ ­ ვნა ნა ­ კარ ­ ნა ­ ხე ­ ბია პა ­ ცი ­ ენ ­ ტის მდგო ­ მა ­ რე ­ ო ­ ბის სიმ ­ ძი ­ მით .

 

გა ­ მო ­ ყე ­ ნე ­ ბის წე ­ სი და დო ­ ზა :

კლე ­ ნი ­ ლის 250 მკგ / დო ­ ზა საწ ­ ყი ­ სი დო ­ ზა შერ ­ ჩე ­ ულ უნ ­ და იქ ­ ნას და ­ ა ­ ვა ­ დე ­ ბისსიმ ­ ძი ­ მის გათ ­ ვა ­ ლის ­ წი ­ ნე ­ ბით . პა ­ ცი ­ ენ ­ ტის ინ ­ დი ­ ვი ­ დუ ­ ა ­ ლუ ­ რი რე ­ აქ ­ ცი ­ის შე ­ სა ­ ბა ­ მი ­ სად შე ­ იძ ­ ლე ­ ბა პრე ­ პა ­ რა ­ ტის დო ­ ზის გაზ ­ რდა კლი ­ ნი ­ კუ ­ რი ეფექ ­ტის მი ­ ღე ­ ბამ ­ დე ან შემ ­ ცი ­ რე ­ ბა მი ­ ნი ­ მა ­ ლუ ­ რად ეფექ ­ ტურ დო ­ ზამ ­ დე .

მორ ­ ზდი ­ ლე ­ ბი და 12 წელ ­ ზე უფ ­ რო ­ სი ასა ­ კის ბავ ­ შვე ­ ბი :

–         ბრონ ­ ქუ ­ ლი ას ­ თმა მსუ ­ ბუ ­ ქი   ხა ­ რის ­ ხი ­ ს სიმ ­ ძი ­ მის ( ფორსირებულიამოსუნთქვის მოცულობა ( ფამ ) ან ამოსუნთქვის პიკური სიჩქარე ( აპს ) – 80%- ზე მეტი ,   აპს -ის მაჩ ­ ვე ­ ნე ­ ბელ ­ თა საღ ­ დე ­ ღა ­ მი ­ სო გან ­ ფან ­ ტუ ­ ლო ­ ბა – 20%- ზე ნაკლები ) – 600-1000 მკგ / დღე - ღა ­ მე ­ ში , 2 ინ ­ ჰა ­ ლა ­ ცია ;

–         ბრონქული ასთმა საშუალო ხარისხის სიმძიმის ( ფამ და აპს – 60-80%, აპს - ის მაჩ ­ ვე ­ ნე ­ბელ ­ თა საღ ­ დე ­ ღა ­ მი ­ სო გან ­ ფან ­ ტუ ­ ლო ­ ბა – 20-30%) – 600-1000 მკგ / დღე - ღამეში , 2-4 ინჰალაცია ;

–         ბრონ ­ ქუ ­ ლი ას ­ თმა მძი ­ მე ხა ­ რის ­ ხის სიმ ­ ძი ­ მის ( ფამ ან აპს – 60%, აპს - ის მაჩ ­ვე ­ ნე ­ ბელ ­ თა სად ­ ღე ­ ღა ­ მი ­ სო გან ­ ფან ­ ტუ ­ ლო ­ ბა – 30%) – 1000-2000 მკგ / დღე - ღა ­მე ­ ში , 2-4 ინ ­ ჰა ­ ლა ­ ცია .

მოზ ­ რდი ­ ლის მაქ ­ სი ­ მა ­ ლუ ­ რი სად ­ ღე ­ ღა ­ მი ­ სო დო ­ ზა 1000 მკგ - ს არ უნ ­ და აღე ­ მა ­ტე ­ ბო ­ დეს , ხო ­ ლო ძა ­ ლი ­ ან მძი ­ მე შემ ­ თხვე ­ ვა ­ ში – 1500-2000 მკგ / დღე - ღა ­ მე ­ ში , 3-4ინ ­ გა ­ ლა ­ ცია .

6-12 წლის ასა ­ კის ბავ ­ შვებ ­ თან კლე ­ ნი ­ ლის 250 მკგ დო ­ ზით გა ­ მო ­ ყე ­ ნე ­ ბა შე ­ იძ ­ლე ­ ბა მხო ­ ლოდ იმ შემ ­ თხვე ­ ვა ­ ში , თუ აუ ­ ცი ­ ლე ­ ბე ­ ლი სად ­ ღე ­ ღა ­ მი ­ სო დო ­ ზაშე ­ ად ­ გენს 500 მკგ - ს ან მეტს .

დაუშვებელია კლენილის 250 მკგ / დოზა უეცარი მოხსნა .

პირველი გამოყენების წინ ( თუ ინჰალატორი არ გამოყენებულა 3 დღეზე მეტხანს ) მოხსენით დამცავიხუფი ინჰალატორის მუნდშტუკს და ერ ­ თხელ გა ­ უშვით პრეპარატი ჰაერში .

გამოყენების ხერხი :

  1. დაიჭირეთ ინჰალატორი დიდი და საჩვენებელი თითით ისე , როგორც ეს ნაჩვენებია ნახატზე.
  2. მოხსენით ინჰალატორის მუნდშტუკს დამცავი ხუფი .
  3. ჩაიდეთ მუნდშტუკი პირში , მოუჭირეთ ტუჩები და ბოლომდე ამოისუნთქეთ ცხვირით .
  4. ღრმად შეისუნთქეთ და , ამავდროულად , დააჭირეთ საჩვენებელი თითი ბალონის ტორსს .

შე ­ სუნ ­ თქვის შემ ­ დეგ შეძ ­ ლე ­ ბი ­ სა ­ მებრ დიდ ­ ხანს შე ­ ი ­ კა ­ ვეთ სუნ ­ თქვა . ინ ­ ჰა ­ლა ­ ცი ­ ის შემ ­ დეგ სა ­ სურ ­ ვე ­ ლია პი ­ რის გა ­ მოვ ­ ლე ­ ბა წყლით . მუნ ­ დშტუ ­ კის სი ­სუფ ­ თა ­ ვის და ­ სა ­ ცა ­ ვად რე ­ კო ­ მენ ­ დე ­ ბუ ­ ლია მი ­ სი თბი ­ ლი წყლით გა ­ რეც ­ ხვაგა ­ ჭუჭ ­ ყი ­ ა ­ ნე ­ ბი ­ სა ­ მებრ .

 

გვერდითი მოქმედება

ხრინ ­ წი ­ ა ­ ნო ­ ბა , ყელ ­ ში ღი ­ ტი ­ ნის გან ­ ცდა , ხვე ­ ლა , პი ­ რის ღრუ ­ სა და ზე ­ და სა ­ სუნთქი გზე ­ ბის კან ­ დი ­ დო ­ ზი ( ხან ­ გრძლი ­ ვი ან დი ­ დი დო ­ ზით გა ­ მო ­ ყე ­ ნე ­ ბი ­ სას ), რო ­მე ­ ლიც იხ ­ სნე ­ ბა ად ­ გი ­ ლობ ­ რი ­ ვი სო ­ კო ­ სა ­ წი ­ ნა ­ აღ ­ მდე ­ გო თე ­ რა ­ პი ­ ის ჩა ­ ტა ­რე ­ ბით , მკურ ­ ნა ­ ლო ­ ბის შეწ ­ ყვე ­ ტის გა ­ რე ­ შე .

ცალკეულ შემ ­ ხთვე ­ ვა ­ ში შე ­ იძ ­ ლე ­ ბა წარ ­ მო ­ იქ ­ მნას პა ­ რა ­ დოქ ­ სუ ­ ლი ბრონ ­ ქოს ­ პაზმი ( მი ­ სი კუ ­ პი ­ რე ­ ბა ხდე ­ ბა სა ­ ინ ­ ჰა ­ ლა ­ ციო ბრონ ­ ქო ­ ლი ­ ზურე ­ ბის შეყ ­ ვა ­ ნით ),ეო ­ ზი ­ ნო ­ ფი ­ ლუ ­ რი პნევ ­ მო ­ ნია , ალერ ­ გი ­ უ ­ ლი რე ­ აქ ­ ცია .

ხან ­ გრძლი ­ ვი გა ­ მო ­ ყე ­ ნე ­ ბი ­ სას დღე - ღა ­ მე ­ ში 1,5 მგ დო ­ ზით შე ­ იძ ­ ლე ­ ბაგანვითარდეს სის ­ ტე ­ მუ ­ რი გვერ ­ დი ­ თი ეფექ ­ ტე ­ ბი ( თირ ­ კმელ ­ ზე ­ და ჯირ ­ კვლის ფუნ ­ქცი ­ ის დაქ ­ ვე ­ ი ­ თე ­ ბა , კა ­ ტა ­ რაქ ­ ტა , თვა ­ ლში ­ და წნე ­ ვის მო ­ მა ­ ტე ­ ბა ).

 

ჭარბი დოზა :

სა ­ შუ ­ ა ­ ლო ­ თე ­ რა ­ პი ­ ულ დო ­ ზა ­ ზე უფ ­ რო მაღალი დო ­ ზით ერ ­ თჯე ­ რად ინ ­ ჰა ­ ლა ­ცი ­ ას შე ­ იძ ­ ლე ­ ბა მოჰ ­ ყვეს ჰი ­ პო ­ ტა ­ ლა ­ მუს - ჰი ­ პო ­ ფი ­ ზურ - თირ ­ კმელ ­ ზე ­ დაჯირკვლის სის ­ ტე ­ მის ფუნ ­ ქცი ­ ის გარ ­ კვე ­ უ ­ ლი დაქ ­ ვე ­ ი ­ თე ­ ბა , რაც არ მო ­ ით ­ ხოვს რაი ­ მე სას ­ წრა ­ ფო ჩა ­ რე ­ ვას ; მკურ ­ ნა ­ ლო ­ ბა უნ ­ და გაგ ­ რძელ ­ დეს . ჰი ­ პო ­ ტა ­ ლა ­ მუს -ჰი ­ პო ­ ფი ­ ზურ - თირ ­ კმელ ­ ზე ­ და ჯირკვლის სის ­ ტე ­ მის ფუნ ­ ქცია 1-2 დღე ­ ში აღ ­ დგე ­ ბა .

 

სხვა სამ ­ კურ ­ ნა ­ ლო სა ­ შუ ­ ­ ლე ­ ბებ ­ თან ურ ­ თი ­ ერ ­ თქმე ­ დე ­ ბა :

ბეკლომეთაზონის მნიშვნელოვანი ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო სა ­ შუ ­ ა ­ ლებებთან არგამოვლენილა . ფენობარბიტალი , ფენიტოინი , რიფამპიცინი და მიკ ­ როსომული ჟანგვის სხვაინდუქტორები ამცირებენ მის ეფექტურობას . მე ­ თანდროსტენოლონი , β 2- ადრენოსტიმულატორები ,თეოფილინი და პერორა ­ ლუ ­ რად დანიშნული გკს აძლიერებს პრეპარატის მოქმედებას .

ბეკლომეთაზონი ზრდის β 2- ადრენოსტიმულატორების ეფექტს . ინგალიციის წინ β 2-ადრენოსტიმულატორების გამოყენებამ შეიძლება გაზარდოს ბეკლო ­ მე ­ თა ­ ზო ­ ნის კლინიკურიეფექტურობა .

ეთანოლის უმნიშვნელო შემცველობის გამო შეიძლება გამოვლინდეს ურთიერ ­ თ ­ ქმე ­ დება მაღალიმგრძობელობის მქონე იმ პაციენტთა შორის , ვინც იღებს დი ­ სულფმირამს ან მეტრონიდაზოლს .

 

განსაკუთრებული მითითება :

ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზო ­ ნი გან ­ კუთ ­ ვნი ­ ლი არ არის მწვა ­ ვე ას ­ თმუ ­ რი შე ­ ტე ­ ვის კუ ­ პი ­ რე ­ბი ­ სათ ­ ვის . არ შე ­ იძ ­ ლე ­ ბა მი ­ სი გა ­ მო ­ ყე ­ ნე ­ ბა ბრონ ­ ქუ ­ ლი ას ­ თმის იმ მძი ­ მე შე ­ ტევის დროს , რო ­ მე ­ ლიც ინ ­ ტენ ­ სი ­ ურ თე ­ რა ­ პი ­ ას მო ­ ით ­ ხოვს . აუ ­ ცი ­ ლე ­ ბე ­ ლია სამ ­კურ ­ ნა ­ ლო სა ­ შუ ­ ა ­ ლე ­ ბის შეყ ­ ვა ­ ნის რე ­ კო ­ მენ ­ დე ­ ბუ ­ ლი წე ­ სის მკაც ­ რად დაც ­ ვა .

გან ­ სა ­ კუთ ­ რე ­ ბულ სიფ ­ რთხი ­ ლე ­ სა და ექი ­ მის გულ ­ დას ­ მით კონ ­ ტროლს სა ­ ჭი ­ რო ­ებს ბეკ ­ ლო ­ მე ­ ტა ­ ზო ­ ნის გა ­ მო ­ ყე ­ ნე ­ ბა ფილ ­ ტვის აქ ­ ტი ­ უ ­ რი ტუ ­ ბერ ­ კუ ­ ლო ­ ზის, აგ ­ რეთ ­ ვე თირ ­ კმელ ­ ზე ­ და ჯირკვლის უკ ­ მა ­ რისო ­ ბის შემ ­ თხვე ­ ვა ­ ში .

სა ­ ინ ­ ჰა ­ ლა ­ ციო ფორ ­ მა ­ ზე იმ პა ­ ცი ­ ენ ­ ტთა გა ­ დაყ ­ ვა ­ ნა , რომ ­ ლე ­ ბიც სის ­ ტე ­ მურგკს იღე ­ ბენ , შე ­ იძ ­ ლე ­ ბა მხო ­ ლოდ ას ­ თმის სტა ­ ბი ­ ლუ ­ რი მიმ ­ დი ­ ნა ­ რე ­ ო ­ ბის შემ ­თხვე ­ ვა ­ ში .

პა ­ რა ­ დოქ ­ სუ ­ ლი ბრონ ­ ქოს ­ პაზ ­ მის გან ­ ვი ­ თა ­ რე ­ ბის სა ­ შიშ ­ რო ­ ე ­ ბის შემ ­ თხვე ­ ვაში ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზო ­ ნის გა ­ მო ­ ყე ­ ნე ­ ბამ ­ დე 10-15 წუ ­ თით ად ­ რე სა ­ ჭი ­ როა ბრონ ­ ქო ­დი ­ ლა ­ ტა ­ ტო ­ რე ­ ბის ( მა ­ გა ­ ლი ­ თად , სალ ­ ბუ ­ ტა ­ მო ­ ლი ­ სა ) ინ ­ ჰა ­ ლა ­ ცია .

პი ­ რის ღრუ ­ სა და ზე ­ და სა ­ სუნ ­ თქი გზე ­ ბის კან ­ დი ­ დო ­ ზის გან ­ ვი ­ თა ­ რე ­ ბი ­ სას უნ ­და ჩა ­ ტარ ­ დეს ად ­ გი ­ ლობ ­ რი ­ ვი სო ­ კო ­ სსა ­ წი ­ ნა ­ აღ ­ მდე ­ გო თე ­ რა ­ პია , ბეკ ­ ლო ­მე ­ თა ­ ზო ­ ნით მკურ ­ ნალ ­ ო ­ ბის შეწ ­ ყვე ­ ტის გა ­ რე ­ შე . ცხვი ­ რის ღრუ ­ სა და და ­ ნა ­ მა ­ტუ ­ რი სი ­ ნუ ­ სის ინ ­ ფექ ­ ცი ­ ურ - ან ­ თე ­ ბი ­ თი პრო ­ ცე ­ სი , მაგ ­ რამ შე ­ სა ­ ბა ­ მი ­ სი თერა ­ პი ­ ის და ­ ნიშ ­ ვნის პი ­ რო ­ ბით , ბეკ ­ ლო ­ მე ­ თა ­ ზო ­ ნით მკურ ­ ნალ ­ ო ­ ბის უკუჩ ­ ვე ­ნე ­ ბას წარმოადგენს .

 

გამოშვების ფორმა :

საინჰალაციო აეროზოლი დოზირებული 250 მკგ / დღე - ღამე , ალუმინის ბა ­ ლონ ­ ში ინჰალატორით ,რომელიც შეიცავს პრეპარატის 200 დოზას ; მოთავ ­ სე ­ ბუ ­ ლია მუყაოს ყუთში სამედიცინოგამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად .

 

ვარგი ­ სიანო ­ ბის ვადა :

3 წელი . არ გამოიყენოთ შეფუთვაზე მითეთებული ვადის გასვლის შემდეგ .

 

შენახვის პირობები :

სია “ ბ ”. ტემ ­ პე ­ რა ­ ტუ ­ რა არ უმე ­ ტეს 30 ° С - სა , შე ­ ი ­ ნა ­ ხეთ მზის სხი ­ ვე ­ ბი ­ სა ­ გან და ­ცულ , გა ­ მათ ­ ბო ­ ბე ­ ლი სა ­ შუ ­ ა ­ ლე ­ ბე ­ ბი ­ სა ­ გან და ­ შო ­ რე ­ ბულ ად ­ გი ­ ლას . არ გა ­ყი ­ ნოთ პრე ­ პა ­ რა ­ ტი . ინ ­ ჰა ­ ლა ­ ტორ ­ ში მა ­ ღა ­ ლი წნე ­ ვაა : ბა ­ ლო ­ ნი არ გა ­ აც ­ ხე ­ლოთ ,   არ გახ ­ ვრი ­ ტოთ , არ ჩა ­ აგ ­ დოთ ცეც ­ ხლში – დაც ­ ლი ­ ლიც კი .

შე ­ ი ­ ნა ­ ხეთ ბავ ­ შვე ­ ბი ­ სათ ­ ვის მი ­ უწ ­ ვდო ­ მელ ად ­ გი ­ ლას .

 

აფთიაქიდან გაცემის წესი :

რეცეპტით .

მწარმოებელი

 

Chiesi Farmaceutici S. p. A.

Via Palermo 26/A

Parma , Italy

კიეზი ფარმაცევტიჩი . . .

26/ , ვია პალერმო

პარმა , იტალია

 

წარმომადგენლობა რუსეთში :

შპს “ კიეზი ფარმასიუტიკალს ”

101509, ქ . მოსკოვი , ლესნაიას ქუჩა , 43,ოფისი 701

რუსეთსი წარმომადგენლობის ტელეფონი : 967-12-12

ფაქსი : 967-12-11.

PSP გირჩევთ