კატეგორიები

ზოგადი დებულებანი

 • ეს არის შეთანხმება კომპანიასა და ინტერნეტ მაღაზიის მომხმარებელს (შემდგომშიმომხმარებელი) შორის. ამ შეთანხმებაში მოცემული პირობების შესაბამისად კომპანია აწვდის მომხმარებელს ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებულ იმ პროდუქციას, რომელსაც შეუკვეთავს მომხმარებელი.
 • ამ შეთანხმებაზე დასტურით მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას ამ შეთანხმებით გათვალისწინებულ პირობებზე. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, (ვებგვერდი) ვალდებულია საკუთრებაში გადასცეს პროდუქცია მომხმარებელს, ხოლო მომხმარებელი ვალდებულია სრულად გადაიხადოს შეკვეთის ფასი და მიიღოს ეს პროდუქცია.
 • პროდუქციის ფართო ასორტიმენტიდან გამომდინარე, შესაძლოა ზოგჯერ გამოყენებულ იქნას ძირითად პირობებთან შესაბამისობაში მყოფი დამატებითი პირობები, რომელიც შეესაბამება იმ კონკრეტულ პროდუქციას(მომსახურებას).
 • ამ შეთანხმებაზე დასტურით, თქვენ თანახმა ხართ, რომ კომპანიას თქვენთან ჰქონდეს კომუნიკაცია ელექტრონული ფორმით. (ელექტრონულ კომუნიკაციაში იგულისხმება, რომ თქვენ იყენებთ ვებგვერდის მომსახურებას, გვიგზავნით იმეილებს SMS-ებს).

 

კონფიდენციალურობა

 • ონლაინ მაღაზია არის გარანტი დაიცვას მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია და არ გადასცეს მესამე პირს მყიდველის თანხმობის გარეშე ან გადასცეს მხოლოდ სამართალდამცავ ორგანოებს.

 

საავტორო უფლებები

 • ყველა მასალა, რაც განთავსებულია ვებგვერდზე, როგორებიცაა ტექსტი, გრაფიკა, ლოგოები, სურათები, აუდიო მასალა, არის ვეგვერდის ან მისი შემქმნელების საკუთრება და დაცულია შესაბამისი კანონმდებლობით საავტორო უფლებების შესახებ.

 

ფასები და ანგარიშსწორების პირობები

 • შეკვეთის ფასი მოიცავს შეძენილი პროდუქციის ღირებულებას, გადაზიდვის და საბანკო მომსახურების საფასურს. ამასთან, კომპანია უზრუნველყოფს საბანკო მომსახურების საფასურის მიღებას უშუალოდ მომხმარებლისგან.
 • კომპანია იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს შემოსული შეკვეთების შესრულებაზე მომხმარებლისათვის ყოველგვარი ახსნაგანმარტების მიცემის გარეშე, რის შესახებაც მომხმარებელს ეცნობება შეკვეთის განთავსების შემდეგ.

 

 • კომპანია იტოვებს ფასის ცვლილების უფლებას. ფასის ცვლილება არ შეეხება იმ პროდუქციას, რომელზეც კომპანიას უკვე მიღებული აქვს შეკვეთა.
 • მომხმარებელს შეუძლია კომპანიის ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქციის ღირებულება გადაიხადოს ბარათის გამოყენებით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით.

 

შეკვეთისდა მიწოდების პირობები

 • კომპანია უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ შეარჩიოს შეფუთვის ფორმა.
 • პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება ვებ-გვერდზე მითითებულ ვადებში
 • ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქციის გადაზიდვისა და საბანკო მომსახურების ღირებულება ემატება (ან შედის) პროდუქციის ფასს და მისი ანაზღაურება ეკისრება მომხმარებელს.
 • შეკვეთის განთავსების შემდგომ კომპანია უკავშირდება მომხმარებელს და აცნობებს პროდუქციის მიწოდების კონკრეტულ დროსა და ადგილს.
 • პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე პროდუქციის შეკვეთისას მითითებულ მისამართზე.
 • მომხმარებელი მიღება-ჩაბარების დოკუმენტზე ხელის მოწერით ადასტურებს მიღება-ჩაბარების დოკუმენტში ჩამოთვლილი პროდუქციის სრულად და უნაკლოდ მიღებას.
 • მომხმარებელი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს მხოლოდ იმ პროდუქციის არ მიღებაზე, რომელიც არ შედიოდა შეკვეთაში ან/და მიწოდებულია დაზიანებულ მდგომარეობაში;
 • თუ მომხმარებელი პროდუქციას ჩაიბარებს შემოწმების გარეშე და არ წამოაყენებს პრეტენზიას პროდუქციის დაზიანების შესახებ, მაშინ ითვლება, რომ მომხმარებელმა პროდუქცია მიიღო უნაკლოდ, შეთანხმებული პირობებით. მომხმარებლის მიერ მიღება-ჩაბარების დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ მისი პრეტენზიები აღარ მიიღება.
 • არასრულად ან დაზიანებული პროდუქციის მიწოდების შემთხვევაში მომხმარებლის ბარათის ანგარიშზე გაყინული თანხიდან ჩამოიჭრება მხოლოდ სრულყოფილად მიწოდებული პროდუქციის ღირებულება, არასრულად მიწოდებული პროდუქციის ღირებულება დაუბრუნდება.